Natur och kulturvärden

Byn är vacker belägen på en höjdsträckning ovanför Emån
mitt i odlingslandskapet och har formats av bondens och bondens djur genom årtusendena.
Här i byn förenas inte bara natur- och kulturvärden utan också etiska värden och personliga
upplevelser. Odlingslandskapet förändras med tiden och vissa förändringar sätter sin prägel
mer än andra. Exempel på detta är den medeltida radbyn, uppdelning i inägomark och
utägomark, utflyttning av gårdar i samband med laga skifte och det moderna jordbrukets
rationaliseringar.
Tigerstad har delvis karaktären av en radby längs den slingrande vägen. Ett flertal äldre
välbevarade byggnader förekommer. Odlingslandskapet är småkuperat med åkermarken
belägen i de nedre delarna och betesmarken förlagd till sluttningarna.
Enstaka hamlade träd,6pm coupon code 2014 långsmala åkertegar samt odlingsrösen i betesmarkerna.
Stenåldersboplats. Öppna marker med björk, ek och oxel samt dominans
av fårsvingeltorräng.