Natur- & kulturstig

Passa på att vandra vår egen natur- och kulturstig på cirka 2 km. Den startar hemma vid gården och sträcker sig genom natur- och kultur landskapet för att sedan ha sin avlutning vid Emån och odlingslandskapet. Under den mycket natursköna vandringen får du uppleva och njuta av det vackra, lokala småländska landskapet i Emådalen. Stenmurar, odlingsrösen, fägator, slåtterängar, ängslador och andra kulturspår berättar om det tidigare jordbruket.
En rik flora och fauna präglar den vackra naturen.

På informationstavlor längs slingan kan Du läsa om olika värdefulla kulturhistoriska minnesmärken samt om växter och djur som präglar landskapsbilden.

Vandra i skog och mark

Du kan vandra fritt på egen hand eller följa någon av våra snitslade banor med olika länngder. Passa på att njut av naturupplevelser på stigar och småvägar i öppna landskapet med ängs- hagmarker och odlingslandskapet eller i de djupa skogarna.