Natur och kulturvärden

Byn är vacker belägen på en höjdsträckning ovanför Emån mitt i odlingslandskapet och har formats av bondens och bondens djur genom årtusendena. Här i byn förenas inte bara natur- och kulturvärden utan också etiska värden och personliga upplevelser. Odlingslandskapet förändras med tiden och vissa förändringar sätter sin prägel
mer än andra. Exempel på detta är den medeltida radbyn, uppdelning i inägomark och utägomark, utflyttning av gårdar i samband med laga skifte och det moderna jordbrukets rationaliseringar.


Tigerstad har delvis karaktären av en radby längs den slingrande vägen. Ett flertal äldre välbevarade byggnader förekommer. Odlingslandskapet är småkuperat med åkermarken belägen i de nedre delarna och betesmarken förlagd till sluttningarna.

Det finns enstaka hamlade träd, långsmala åkertegar samt odlingsrösen i betesmarkerna.
Öppna marker med björk, ek och oxel samt dominans av fårsvingeltorräng breder ut sig.


Några 100 m både uppströms och nerströms byn har det funnits stenåldersboplatser då fynd från denna tidsepok har hittats där.